Obchodní podmínky

La Fella s.r.o.

se sídlem Strážnická 3460, 276 01 Mělník

: 02635330

1) Účastníci kupní smlouvy

Provozovatelem internetového obchodu lafella.cz je La Fella s.r.o., se sídlem Strážnická 3460, 276 01 Mělník, IČ: 02635330, dále jen „prodávající“.

Zákazníkem je každá osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu, lafella.cz, dále jen „kupující“. Je-li kupujícím spotřebitel, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, řídí se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, ale podnikatel, pak se jeho smluvní vztah s prodávajícím řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

2) Uzavření kupní smlouvy

Okamžikem uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu. Při objednávce kupující vyplní objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako soukromá osoba (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (vyplní název firmy, adresu, IČO, DIČ). Vybere způsob platby a dodávky zboží. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém obchodu v době objednání výrobku. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, to se netýká případných poplatků za dopravné. Zadáním objednávky kupující dává prodávajícímu výslovný souhlas s obchodními podmínkami a uvedenými cenami a zavazuje se k úhradě objednaného zboží způsobem a ve lhůtě stanovenými těmito obchodními podmínkami.

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího je možno zasílat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

3) Ochrana osobních údajů

S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující poskytnutím uvedených  osobních údajů registrací souhlasí s tím, aby jeho údaje, které poskytl, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci. Účet kupujícího může být z databáze prodávajícího kdykoliv odstraněn, a to na základě písemné žádosti kupujícího zaslané na e-mailovou adresu o výmaz z databáze se všemi potřebnými údaji (přihlašovací heslo, e-mail).

4) Dodací podmínky a platební podmínky

Prodávající zasílá zboží pomocí České pošty. Ve vybraných lokalitách je možné i večerní doručení. Cena poštovného za balík je 167 Kč vč. DPH. U objednávek, jejichž cena přesáhne 3 300 Kč vč. DPH, poštovné neúčtujeme. Po odeslání objednávky zákazník obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky  a v případě dodávky do domu a platby dobírkou také potvrzení vybraného termínu dodávky. V objednávce má kupující možnost zvolit si způsob úhrady:

a) platba předem bankovním převodem

b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce a kupující hradí navíc tzv. dobírečné (+176 Kč)

c) platba v hotovosti - v kamenném obchodě - bude dopněno.

Při zvolení možnosti platby předem bankovním převodem bude kupujícímu zaslána automatická odpověď, kde bude uvedena celková výše částky k úhradě a dále bankovní údaje prodávajícího, č.ú. 263641985/0300, vedeného v CZK u ČSOB, a.s. V případě, že se kupující rozhodne pro platbu předem na účet prodávajícího, bude mu zboží rezervováno po dobu 3 dnů od potvrzení objednávky. Zboží bude prodávajícím expedováno nejpozději následující pracovní den po připsání fakturované částky na účet prodávajícího. V případě vyprodání skladové zásoby prodávající kontaktuje bez zbytečného prodlení kupujícího a navrhneme mu náhradní variantu v dodávce zboží.

5) Odstoupení od smlouvy

- kupujícím: V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, novelizovaným zákonem č. 367/2000, ve znění § 53 odst. 7  má  kupující v případě, že byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, a to e-mailem, anebo  poštou. Zakoupené zboží kupující doručí na své vlastní náklady na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení.  Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace. Pokud bude zboží nepoškozené a kompletní, prodávající odešle peníze na účet kupujícího nejpozději do 30 dnů. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení §436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- prodávajícím: Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

Byla-li část objednávky nebo objednávka celá již uhrazena, budou peníze kupujícímu vráceny.

6) Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Záruční lhůta je u každého výrobku uvedena na záručním listě, pokud ne, je tato lhůta stanovena zákonem na 2 roky ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho opotřebením neodpovídajícím způsobem. Reklamovat dále nelze zboží, které je poškozeno při přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. Za poškození zboží v tomto případě nese odpovědnost vždy dopravce. Povinností kupujícího je zkontrolovat při převzetí zboží jeho stav. Pokud je obal porušený a zásilka vykazuje zjevné znaky poškození, je kupující povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zboží bylo doručeno v pořádku (podrobnosti viz Reklamační řád).

7) Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Prodávající JPK consulting spol. s r.o. si dále vyhrazuje právo změny cen, ročníků a adjustáže nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Znázorněné medaile a ocenění vín nemusí být vždy součástí láhve. Na akční nabídky, degustační kartony a slevy se nevztahuje věrnostní program.

Reklamační řád, odpovědnost za vady

1)      Kupující je povinen ihned při převzetí zboží prohlédnout s náležitou péčí, která odpovídá obchodním zvyklostem pro daný druh zboží, zejména zkontrolovat jeho množství, zjevnou neporušenost zboží a kvalitu.

2)      V případě, že povaha zboží a jeho balení neumožňuje uskutečnit řádnou prohlídku při přejímce, je kupující povinen ji provést co nejdříve, kdy je to fakticky možné, např. po uskladnění nebo uložení zboží, nejpozději však do 4 pracovních dnů od přejímky zboží.

3)      Kupující je povinen uskladnit nebo uschovat zboží za podmínek obvyklých pro uchování tohoto druhu zboží nejméně po dobu jeho záruční lhůty. V případě reklamace zboží má prodávající za tímto účelem právo kontroly způsobu uskladnění dodaného zboží a kupující je povinen mu toto umožnit.

4)      Záruka na kvalitu zboží nebo služeb je stanovena v Kupní smlouvě či objednávce. V opačném případě je poskytována záruku na kvalitu dodaného zboží v délce 24 měsíců od data předání zboží kupujícímu.

5)      Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží má po stanovenou dobu vlastnosti odpovídající technickým normám na ně se vztahujícím.

6)      Jako vhodné podmínky pro skladování je určeno: v konstantní teplotě 8-12°, konstantní vlhkosti, tmě, mimo vibrace a bez významné manipulace. Dále tyto podmínky musí být trvalé, konstantní a bez jakýchkoliv náhlých změn. Prodávající bude požadovat po kupujícím doložení tohoto správného skladování, jinak reklamace nebude uznána.

7)      V případě, že při konzumaci zjistíte, že je víno tzv. „korkové“, že se do vína uvolnili sloučeniny tzv. TCA a víno se stalo chuťově nepoživatelné, informujte nás a obratem Vám zašleme náhradní láhev. V tomto případě je nutné takto vadné víno uchovat – přepravní firma či náš pracovník víno vyzvedne. Akceptujeme reklamace jen lahví, v kterých zůstalo více než 2/3 obsahu.

8)      Vadou není dodávka jiného množství zboží, pokud toto množství odpovídá údajům v dodacím listě nebo aktuálním možnostem objednatele, v tomto případě se jedná o dílčí dodávku nebo částečné nesplnění smlouvy.

9)      Tzv. skryté vady, tj. vady nezjistitelné běžnou prohlídkou zboží při převzetí nebo vady vzniklé později, musí kupující písemně reklamovat, a to do 4 dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy mohly být při dodržení odborné péče zjištěny nebo od obdržení včasné reklamace třetí strany, kterému bylo zboží dále prodáno.

10)  Reklamace se považuje za včasnou, je-li v poslední den lhůty pro učinění reklamace doporučeně nebo emailem odeslána na adresu prodejce. Lhůty počítané podle dní počínají běžet dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro jejich počátek.

11)  Reklamace kupujícího o vadách zboží musí obsahovat zejména: přesnou identifikaci objednávky/kupní smlouvy, číslo faktury, popis vady, kdy byla zjištěna a jak se projevuje, požadavek na způsob vyřízení reklamace, nutné přílohy, prokazujícími existenci vady (např. dodací list, reklamační protokol, osvědčení o zjištění vad kontrolním orgánem, popřípadě fotodokumentací apod.) a doklad o koupi.

12)  V případě všech vad zboží, které doposud nebyly kupujícím řádně reklamovány, ale jsou prodávajícím uznány za oprávněné, může prodávající vadu sám bez zbytečného odkladu odstranit náhradní dodávkou a výměnou vadného zboží za bezvadné, popř. jiným plněním.

13)  V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za bezvadné je kupující povinen vrátit reklamované zboží prodávajícímu ve stavu a množství, v jakém je převzal.

14)  Po převzetí si zboží zkontrolujte, pokud jeví známky poškození, toto zboží od přepravce nepřebírejte a tuto zásilku odmítněte. Pokud je závada zjištěna až po převzetí, potom nás ihned informujte. Jako důkaz reklamace a následné vymáhání škody po přepravci si vyžadujeme fotografie poškozeného zboží. Poškozené zboží vám bude zdarma zasláno znovu.

15)  Reklamace bude vždy vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění formou odpovídající těmto Obchodním podmínkám.